Gebruiksvoorwaarden

 

De door Everyday Webhosting verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd door Everyday Webhosting.

Everyday Webhosting noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Everyday Webhosting of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Everyday Webhosting gecorrigeerd zullen worden door Everyday Webhosting. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. Everyday Webhosting behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt.
Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze website toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Everyday Webhosting alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.

Alhoewel Everyday Webhosting al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Everyday Webhosting omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Op deze en overige bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.