Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Everyday Webhosting wordt gesloten.

Produkten en diensten van Everyday Webhosting: de door Everyday Webhosting te exploiteren produkten en diensten waarbij door klant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van Everyday Webhosting.

Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Everyday Webhosting. Algemene voorwaarden van klant c.q. derden zijn voor Everyday Webhosting niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Everyday Webhosting gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Everyday Webhosting schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Everyday Webhosting heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Everyday Webhosting schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Everyday Webhosting als zodanig zijn aanvaard.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het virtual hosting pakket aanvraagformulier, email only pakket aanvraagformulier, domeinregistratie pakket aanvraagformulier of reseller
pakket aanvraagformulier, dedicated aanvraagformulier online is ingevuld, waarbij aangegeven wordt aan deze voorwaarden te voldoen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van minimaal 1 maand bij een Standaard, Totaal, Email of domeinregistratie pakket, 2 maanden bij het Business pakket.

Een overeenkomst dient minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst schriftelijk te worden opgezegd. Tot die tijd is de klant periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Everyday Webhosting de opzegging schriftelijk ontvangt en deze heeft bevestigd.

Everyday Webhosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Everyday Webhosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Everyday Webhosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Everyday Webhosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– klant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

– klant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– klant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

– klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins
   kwetsend genoemd kan worden.

– klant spam verstuurt;

– Indien naar het redelijk oordeel van Everyday Webhosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van
  Everyday Webhosting en/of van de dienstverlening aan klant van Everyday Webhosting zoals, maar niet uitsluitend, door
  versturen van Spam, open relay, portscan, of hacken door klant en/of vanwege klant of anderszins, kan Everyday Webhosting
  klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden;

– Indien een server en/of website van een klant onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan 
  Everyday Webhosting klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.;

– Everyday Webhosting besluit haar diensten te beëindigen.
  Everyday Webhosting zal haar klanten dan een passend alternatief bieden, met inachtneming van 1 maand overstapperiode.

Artikel 6. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Everyday Webhosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve  verschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Everyday Webhosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8. Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. Everyday Webhosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan klant bekend gemaakt. Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Bij bestelling via online bestelformulier gaat klant ermee akkoord dat Everyday Webhosting de bestelling aan klant zal factureren welke klant binnen de aangegeven betalingstermijn aan Everyday Webhosting zal voldoen. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Everyday Webhosting.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per (online) factuur, zo niet behoudt Everyday Webhosting het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen of te
beëindigen. De vergoeding voor andere kosten worden vooraf geïncasseerd.

Everyday Webhosting stuurt klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan klant de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Everyday Webhosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Everyday Webhosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van (online) facturatie. Restitutie wordt niet verleend.

Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van klant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Everyday Webhosting is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Everyday Webhosting een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Everyday Webhosting het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van klant onverwijld aan klant te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Het is klant toegestaan de op de Everyday Webhosting site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Everyday Webhostingter van enige aanspraak.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Het door Everyday Webhosting vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Everyday Webhosting.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Everyday Webhosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Everyday Webhosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Everyday Webhosting kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Everyday Webhosting of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Everyday Webhosting.

Iedere aansprakelijkheid van Everyday Webhosting voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Klant vrijwaart Everyday Webhosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde produkten en diensten van Everyday Webhosting.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Everyday Webhosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Everyday Webhosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Everyday Webhosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door klant aangeleverd promotiemateriaal.

Klant is aansprakelijk voor alle schade die Everyday Webhosting mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Klant dient ervoor zorg te dragen dat de aan hem ter beschikking gestelde systemen zorgvuldig worden gebruikt en behandeld. Klant zal de door Everyday Webhosting gegeven gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor backup van eigen alle data zoals databases, webdocumenten en andere op servers van Everyday Webhosting geplaatste data. Klant vrijwaart Everyday Webhosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het verlies van gegevens en / of data in welk vorm dan ook.

Klant zal zich onthouden van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van Everyday Webhosting kunnen schaden.

Wijzigingen in de gegevens van klant dient klant direct schriftelijk mede te delen aan Everyday Webhosting. Als klant dit niet doet, is klant aansprakelijk voor eventuele schade die Everyday Webhosting als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 14. Buitengebruikstelling

Everyday Webhosting heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Everyday Webhosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Everyday Webhosting zal klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Everyday Webhosting kan worden verlangd.
De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien klant binnen een door Everyday Webhosting gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

Het data/e-mailverkeer voor de klant is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend of dienst, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen klant op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mailverkeer, een en ander in overleg met Everyday Webhosting. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermee niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot twee keer toe een herinnering gestuurd krijgen en in de gelegenheid gesteld worden om de toeslag voor de aangegeven datum te betalen. Geeft de klant hieraan geen gehoor dan is Everyday Webhosting gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website af te sluiten van diens server. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 15. Reclame

Klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Everyday Webhosting vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden  geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Everyday Webhosting. Indien reclame gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachgever niet op.

Artikel 16. Restricties

Niet toegestaan op de servers van Everyday Webhosting zijn:

– Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.

– Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies: exe, tar, gz, .zip, en/of sites met niet
   relevante audio/video bestanden.

– Sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 50% aan downloads toegestaan).

– Websites die voor meer dan 5% beslag leggen op de serverprocessors

– Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.

– Aanstootgevende sites.

– Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illigale software.

– Klant zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de servers van Everyday Webhosting of
   aan andere servers op het Internet.

Indien er sprake is van ‘onbeperkt’ dataverkeer dan gelden de volgende regels:
Het emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het e-mail verkeer, een en ander in overleg met Everyday Webhosting, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Everyday Webhosting.
Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Everyday Webhosting gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers.

Everyday Webhosting heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.

Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe mailserver(bv. Bsmtp bij een andere provider) is Everyday Webhosting nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van email en/of bestanden welke hiermee communiceren.

Artikel 17. Gebruik van netwerken

1. Klant kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Everyday Webhosting. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra klant zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

2. Van Everyday Webhosting kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan klant ter hand worden gesteld.

3. Klant vrijwaart Everyday Webhosting tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

4. Klant zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Everyday Webhosting, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van klant veroorzaken.

5. Indien naar het redelijk oordeel van Everyday Webhosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Everyday Webhosting en/of van de dienstverlening aan klanten van Everyday Webhosting zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Klant en/of vanwege Klant of anderszins, kan Everyday Webhosting klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

6. Klant is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Klant direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Everyday Webhosting, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

7.Als ontdekt wordt dat de klant heeft gespamd dan houdt Everyday Webhosting zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing het account te schorsen. Bovendien kan zal er een boete opleggen worden van 2500,- per overtreding.

Artikel 18. Annulering order door klant

Indien de klant schriftelijk en/of on-line een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de klant de order binnen 7 dagen annuleert, zal Everyday
Webhosting 25% van het totaal bedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 25,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) aan de klant factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Everyday Webhosting de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie factureren.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Everyday Webhosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Everyday Webhosting en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.